Laetare

De school

Welkom op Basisschool Laetare

Het schoolbestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden. 
Het schoolbestuur vergadert 4 keer per jaar. 
De overlegstructuur ligt vast en de data worden aan het begin van het jaar in overleg vastgesteld.

Bestuursleden 2021-2022
Dhr. P. Wagelaar (voorzitter)
Mw. H. Keuben (secretaris)
Dhr. J. Leising, penningmeester (deskundig financiƫn)
Mw. M. Tiemessen (deskundig onderwijs)
Mw. L.Friesen (sinds 04-09-2017 directeur-bestuurder)

Bestuursmodel
Op Laetare wordt bestuurd volgens het Raad van Beheer-model. Dit betekent dat:

  • er een tweedeling is tussen DB (dagelijks bestuur) en AB (algemeen bestuur);
  • het beleid wordt vastgesteld door het DB, waarvan in elk geval de directeur-bestuurder deel uitmaakt;
  • op deze titel de directeur bestuurlijke taken en bevoegdheden kan uitoefenen, waarover hij/zij verantwoording aflegt aan het AB;
  • de taken zijn gemandateerd/gedelegeerd aan de directeur-bestuurder;
  • het interne toezicht ligt bij het AB (interne toezichthouders);
  • het gehele bestuur eindverantwoordelijk is;
  • de rollen van DB en AB goed moeten worden uitgevoerd.

Het bestuurlijk toetsingskader bevat richtinggevende uitspraken op de volgende beleidsterreinen:
B.     Personeel & Organisatie
C.      FinanciĆ«n & Beheer
A.     Onderwijs & Identiteit
D.     Huisvesting & Materieel
E.     Communicatie & Kwaliteit
F.      Maatschappelijk draagvlak

38235-jaarrekening-2020-kilder-inclusief-bestuursverslag-en-controleverklaring-4
38235-jaarrekening-2021-kilder-definitief-incl-controleverklaring-1