Laetare

Medezeggenschapsraad

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan ieders belangen. Daarom is er aan de school een MR verbonden. Deze bestaat uit een leerkrachten- en een oudergeleding. Men wordt geacht gekozen te zijn voor een termijn van vier jaar. Indien nodig worden er verkiezingen gehouden. Beide geledingen hebben in een aantal gevallen instemmings- dan wel adviesrecht. Bij belangrijke zaken zal het schoolbestuur steeds overleg plegen met de MR.
Taken en bevoegdheden staan omschreven in het reglement.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de MR, kunt u hen bereiken op hun eigen e-mailadres: mr@bslaetare.nl

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Mw. N.Luimes (secretaris)

Mw. D. Keurntjes (oudergeleding)

Dhr. B. Kremer (oudergeleding)

Vergaderdata 2023-2024 volgen z.s.m.