Laetare

Pedagogisch klimaat

Waar de school voor staat

Sfeer
Wij gaan ervan uit dat de school een fijne plek moet zijn, waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Waar het goed is voor hen en waar ze met plezier naar toe gaan. Waar de leerkrachten niet uitgaan van een ideaalbeeld van hoe een kind zou behoren te zijn, maar waar leerkrachten zich afvragen: “Wie is dit kind en hoe kan ik het helpen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen?” We proberen open en belangstellend naar hen te luisteren en met hen om te gaan. We vragen de kinderen dat ook zo met ons te doen. We vinden dat kinderen zich bewust moeten worden van hun emoties en die van anderen.
Door stil te staan bij hun eigen gedrag kunnen we begeleidend, corrigerend of sturend optreden. Met elkaar maken we regels en afspraken; op deze wijze dragen wij zorg voor elkaar.

Goed burgerschap
Omdat er zo veel verschillende culturen en religies in Nederland zijn, is het belangrijk dat kinderen al vroeg leren over de waarden en normen en over de wijze waarop wij met elkaar willen omgaan. De school kan daaraan een bijdrage leveren door kinderen op te voeden met waarden en normen die voor de inwoners van Nederland belangrijk zijn.
Bij burgerschap draait het om de centrale vraag: wat is mijn verantwoordelijkheid en hoe ga ik vanuit die verantwoordelijkheid om met de wereld om me heen? Burgerschap is geen vak, maar een manier van doen. Het is geen kennisgebied, maar een vorm van ervaringsleren: je leert het door te doen.

Burgerschap geven we vorm in alle vakken maar specifiek in de methode De Vreedzame School.

Wat willen we bereiken met De Vreedzame School?
Het programma De Vreedzame School helpt ons om onze pedagogische opdracht vorm te geven. Centraal staat de vraag ‘Hoe willen we met elkaar omgaan?’ De school wordt gezien als een oefenplaats voor democratisch burgerschap. Leerlingen worden betrokken bij het vorm geven aan het sociale klimaat in de klas en in de school; ze krijgen een stem en leren om op verantwoorde wijze met die stem om te gaan. Leerlingen leren o.a.:

  • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan,
  • Om conflicten constructief op te lossen,
  • Op een democratische manier besluiten te nemen,
  • Om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeenschap in de klas en in de school
  • en om open te staan voor verschillen tussen mensen.
  • Wij vinden dat deze doelen mooi aansluiten bij onze missie ‘Samen uniek’.
  • Iedereen is anders, maar we horen bij elkaar, zorgen voor elkaar en leren van en met elkaar.

Tijdens verschillende lessen wordt aan deze onderwerpen aandacht besteed, bijvoorbeeld tijdens de lessen uit “de Vreedzame School”

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de wijze waarop wij met elkaar omgaan. Uitgaand van positieve regels en een waardevolle omgang met elkaar besteden wij veel aandacht aan het welbevinden van onze leerlingen en aan het voorkomen van pestgedrag.