• Laetare

Zorg voor leerling

Passend onderwijs
Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning.
Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Samenwerkingsverband
Voor meer informatie: hoofdstuk 5 Schoolgids - Zorgverbreding / Passend Onderwijs

De zorg op samenwerkingsverbandniveau
Basisschool Laetare maakt deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) Primair Passend onderwijs voor Doetinchem en omstreken.
Voor meer info: www.swvdoetinchem.nl

Wij maken deel uit van het cluster éénpitters (scholen met een eigen bestuur).

Binnen het SWV werken basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) met elkaar samen om te zorgen voor een passend aanbod voor alle leerlingen.

Doel is ervoor te zorgen dat ieder kind onderwijs geniet dat bij haar of zijn behoefte past.

De scholen binnen het samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor de uitvoering van Passend onderwijs. Voor meer info: www.passendonderwijs.nl

Voor kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften blijft plaatsing in het Speciaal(Basis)Onderwijs mogelijk.

Ondersteuningsroute
Voor de uitvoering van ‘Passend onderwijs’ werken alle scholen binnen het Samenwerkingsverband volgens dezelfde ondersteuningsroute.

Schematisch gezien ziet deze ondersteuningsroute er als volgt uit:

Basisondersteuning

Niveau 1 - Groep

Zorg op en door de school
Leerkracht in de groep observeert, signaleert, voert uit, evalueert cyclus handelingsgericht en opbrengstgericht werken.

Betrokkenheid ouders
Leerkracht in gesprek met ouders over de ontwikkeling van hun zoon/dochter.

Niveau 2 - Team
Zorg op en door de school
Leerkracht overlegt met collega’s: leerling- en groepsbespreking, intercollegiale consultatie.

Betrokkenheid ouders
Leerkracht in gesprek met ouders, delen zorg, uitwisselen ervaringen, afstemmen van de aanpak.

Niveau 3 - School
Zorg op en door de school
Leerkracht overlegt met Intern Begeleider (IB-er)
- wat is er nodig binnen de school?
- wat is er nodig buiten de school?

Betrokkenheid ouders
Ouders informeren over de handelingsgerichte werkwijze / opzet van de zorgstructuur. Expertise van ouders gebruiken. Samen eventuele formulieren invullen.

Niveau 4 - Ondersteunings-team
Zorg op en door de school
IB-er (en leerkracht) schakelt expertise in van buiten de eigen school   (voor op school en/of thuis):
- Inzet ondersteuningsteam
- Benutten expertise

Betrokkenheid ouders
Ouders als partner-in-zorg betrekken bij gesprek.
Ouders om toestemming vragen.

Extra ondersteuning

Niveau 5 - Onderwijszorg-loket / OZL
Zorg op en door de school
Handelingsgericht indiceren. Onderwijs Zorgloket (OZL): deskundigenoordeel. Vaste leden en disciplines op afroep: BJZ, IJsselgroep, GGD, Maatschappelijk werk, SWV, Speciaal Basis Onderwijs (SBO), Speciaal onderwijs (SO), anderen.

Betrokkenheid ouders
Toestemming ouders. Ouders vullen eigen formulier in / hebben eventueel een intakegesprek. Ouders hebben inzage in het dossier. School steunt ouders   bij opties. Ouders kunnen aanwezig zijn bij de bespreking in het Onderwijs Zorgloket (OZL)

Niveau 6 - Verwijzing
Zorg op en door de school
- (deeltijd/tijdelijke) plaatsing in het SBO of cluster 3 en 4 SO
- Ondersteuning/plaatsing cluster 1 of 2
- Aangepaste voorzieningen jeugdzorg onder/na school, behandeling vanuit zorg

Betrokkenheid ouders
Met een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door het OZL melden ouders aan bij een speciale voorziening.
De school ondersteunt.

Deze ondersteuningsroute is richtinggevend voor Passend Onderwijs.

Het zorgteam Laetare
In niveau 4 kan een leerling besproken worden in het zorgteam van de school. Het zorgteam bestaat uit de leerkracht/leerkrachten met de IB-er en standaard 3 externe zorgverleners: onze schoolmaatschappelijk werkster, onze leerling begeleidster vanuit IJsselgroep (orthopedagoog) en de jeugdverpleegkundige vanuit de GGD. Desgewenst kunnen hier nog andere externen bij aanschuiven ( bijv. logopedist, fysiotherapeut, dyslexiespecialist, etc.). We vragen dit zorgteam met ons mee te kijken naar onze hulpvraag. Zij kunnen ons helpen een antwoord te vinden. Ouders geven hiervoor toestemming en zijn, indien mogelijk, aanwezig bij deze bespreking. We willen namelijk allemaal hetzelfde: het beste voor de leerling!

Het onderwijszorgloket
In niveau 5 spreken we over het onderwijszorgloket. Hier worden hulpvragen van scholen en ouders besproken. Er wordt handelingsgericht gewerkt, waarbij de vraag centraal staat welke hulp / begeleiding nodig is voor het kind, de leraar en/of ouders. Ook wordt bekeken wie die hulp het beste kan bieden.

Het onderwijszorgloket:

 • beoordeelt of ambulante begeleiding of andere externe hulp nodig is,
 • voert zo nodig onderzoek uit of delegeert dit naar anderen,
 • geeft scholen handelingsgericht advies over vragen en aanpakken van kinderen met
  cognitieve en/of psychosociale problemen en ondersteunt de school en ouders bij het
  vinden en bieden van de juiste hulp aan / begeleiding van kinderen, leraar en
  ouders/verzorgers,
 • beoordeelt of plaatsing op een andere reguliere school of het SBO noodzakelijk is. Ook
  beoordelen zij welke hulp daar moet worden geboden.

Bij de besprekingen van het onderwijszorgloket sluiten ook deelnemers uit het SBO (speciaal basisonderwijs) en SO (speciaal onderwijs) aan. Samenwerking is een belangrijk uitgangspunt van handelingsgericht werken.

Ook de ouders worden uitgenodigd voor de bespreking.

Naast scholen kunnen ook ouders hun kind aanmelden bij het zorgteam Plus als het gaat om psychosociale problematiek.  Afhankelijk van de hulpvraag van school en ouders kunnen verschillende deskundigen uitgenodigd worden voor de bespreking.

Extra zorg buiten de eigen school
Soms heeft een leerling leer- of gedragsproblemen die vrij ernstig zijn. Als er binnen de mogelijkheden van de school geen oplossing kan worden gevonden, zoeken wij met de ouders een beter toegeruste opvang. Het kind wordt aangemeld bij het Onderwijszorgloket door middel van een onderwijskundig rapport waarin staat welke problemen er spelen en welke hulp en begeleiding de school tot nu toe heeft kunnen realiseren. Met behulp van de bekende Schoolondersteuningsprofielen kan dan een passende plek voor de leerling gezocht worden.

Grenzen aan ons onderwijsaanbod
Hoewel wij ons optimaal willen inzetten om alle kinderen binnen onze “gewone” basisschool te begeleiden en op te vangen zitten zijn er soms grenzen aan onze mogelijkheden. Nadat wij eerst intern en daarna met extra hulp hebben geprobeerd het kind op onze school te begeleiden, kan het zijn dat wij onze grens aan zorg bereiken.

Wanneer blijkt dat het voor ons niet (meer) mogelijk is een leerling op een verantwoorde manier te begeleiden en op te vangen, beargumenteren wij onze grenzen naar de ouders. In sommige gevallen is het zo dat een leerling beter op zijn of haar plek is op een andere school om zo zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen.