Verlofregeling

Regeling bij verlof

Verlofregeling leerling:
De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Vanaf deze leeftijd kunt u uw kind niet zomaar thuis houden. Verlof moet door u aangevraagd worden. De wet kent verschillende soorten verloven.

Vakantieverlof:
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de leerplichtwet uit 1969 dient minimaal twee maanden van te voren schriftelijk bij de directeur van de school  te  worden ingediend.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

§  Wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

§  Wanneer een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakanties niet mogelijk

Vakantieverlof mag:

§  éénmaal per schooljaar worden verleend

§  niet langer duren dan tien schooldagen

§  niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden, 10 dagen per schooljaar of minder:
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 1 van de leerplichtwet 1969, voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering bij de directeur van de school te worden ingediend.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden, meer dan 10 dagen per schooljaar:
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de leerplichtwet 1969, voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar, dient minimaal 1 maand van tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend. De leerplichtambtenaar beslist vervolgens over de aanvaag.

Géén redenen voor verlof zijn:

§  een uitnodiging van familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie te gaan

§  verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn

§  familiebezoek in het buitenland

§  vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding

§  vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden

§  vakantie in verband met een gewonnen prijs

§  eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte

Als ouder(s)/ verzorger(s) en hun kind(eren) zonder toestemming van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar toch op vakantie gaan, dan is er sprake van luxe verzuim.

Ongeoorloofd schoolverzuim
Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling vaak te laat komt of buiten de schoolvakanties op vakantie gaat (luxe verzuim) moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de verzuimmelding in behandeling en zal in gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in een goede samenwerking tussen de leerling, de ouder(s)/ verzorger(s) en de school,  het schoolbezoek te herstellen. 

Sancties bij ongeoorloofd verzuim
De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de eerdergenoemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxe verzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een verwijzing naar Bureau Halt of tot strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten om een straf en/ of een geldboete op te leggen. Ook kan er verplichte hulpverlening, Jeugdreclassering, opgelegd worden.