De school

Welkom op Basisschool Laetare

Het schoolbestuur

Het bestuur bestaat uit 7 leden. Vanaf september 2019 zijn er 6 bestuursleden

Het schoolbestuur vergadert maandelijks. In totaal tien keer per schooljaar. De overlegstructuur ligt vast en de data worden aan het begin van het jaar in overleg vastgesteld.

 

Bestuursleden 2019-2020

Dhr. P. Wagelaar (voorzitter)

Mw. H. Keuben (secretaris)

Dhr. J. Leising, penningmeester (deskundig financiën)

Mw. L.Friesen (sinds 04-09-2017 directeur)

Toezichthouders

Mw. M. Tiemessen (deskundig onderwijs)
Toezicht
Dhr. M. Baak (deskundig bouwzaken)
 

Bestuursmodel

Op Laetare wordt bestuurd volgens het Raad van Beheer-model. Dit betekent dat:

·         er een tweedeling is tussen DB (dagelijks bestuur) en AB (algemeen bestuur);

·         het beleid wordt vastgesteld door het DB, waarvan in elk geval de directeur-bestuurder deel uitmaakt;

·         op deze titel de directeur bestuurlijke taken en bevoegdheden kan uitoefenen, waarover hij/zij verantwoording aflegt aan het AB;

·         de taken zijn gemandateerd/gedelegeerd aan de directeur-bestuurder;

·         het interne toezicht ligt bij het AB (interne toezichthouders);

·         het gehele bestuur eindverantwoordelijk is;

·         de rollen van DB en AB goed moeten worden uitgevoerd.

·         Op dit moment zijn wij olv Herman Bijsterbosch naar ons bestuursmodel. Hoe halen wij de beste kwaliteiten uit ons bestuur.

 

Het bestuurlijk toetsingskader bevat richtinggevende uitspraken op de volgende beleidsterreinen:

A.    Onderwijs & Identiteit

B.     Personeel & Organisatie

C.   Financiën & Beheer

D.    Huisvesting & Materieel

E.     Communicatie & Kwaliteit

F.     Maatschappelijk draagvlak